Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 5 - 23.7.2010

Zápis ke stažení (dokument Word)

Začátek zasedání v 19:00

Přítomni:

MVDr. Karešová Blanka
Erben Josef
Ing. Kopecký Jaroslav
Mgr. Štefan Radim
Neomluven: Ing. Hlavatý Luboš

Ověřovatelé zápisu:

p. Erben a ing. Kopecký

Hosté:

Marek Pajank

Program jednání:

1) Oprava střechy na OU
2) Dětský den
3) Závory - Svíb
4) Rozpočtové změny
5) Dílčí přezkoumání hospodaření
6) letecké snímkování

1) Oprava střechy na OÚ – pan Pajank předložil zastupitelstvu cenovou nabídku na rekonstrukci střešního pláště, další související práce – odvedení dešťových vod, výměna hromosvodu. Předběžná cena je cca 120 000 Kč

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Dětský den se bude konat dne 21. 8. 2010 na dětském hřišti – bude zajištěna trampolína, skákací hrad, malování pro děti. Občerstvení – zajistí Radim Štefan

3) Závory – Svíb – v lese byly vybudovány závory na vjezdu za Římanem a na úrovni hájenky. Klíče jsou k dispozici na obecním úřadu.

4) Rozpočtové změny – zastupitelstvo projednalo rozpočtové změny. Přílohu zápisu tvoří opis rozpočtových opatření.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

5) Dílčí přezkoumání hospodaření – kontrola na našem úřadě by měla proběhnout 5.10.; obec Čištěves nás požádala o změnu termínu – přesun na 14. 10. Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

6) Letecké snímkování – zástupce firmy Tomáš Hora THC telefonicky oznámil, že zapomněl naší obec vyfotografovat. V letošním roce již nebudou žádné letecké snímky realizovány.


V Máslojedech 23.července 2010

Zapsal:

Blanka Karešová

Ověřovatelé:

Josef Erben
Ing. Jaroslav Kopecký

MVDr. Blanka Karešová starostka obce

    Zápis ke stažení (dokument Word)