Zákonná nařízení

Obecní úřad

V souladu s ustanovením § 5 odstavece 1 písmena a) až g) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje Obecní úřad jako povinný subjekt, následu- jící informace vztahující se k jeho působnosti.

Obec vznikla jako uzemní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, zákona č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky a zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení).

K plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti je zřízen Obecní úřad, v jehož čele stojí starosta.

Místo a způsob získávání informací:

Informace lze požadovat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, ústní formou, podáním písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Odpovědi na ústní žádost jsou podávány rovněž ústně, neformálně a bezplatně. Pokud je žadatelem požadována informace již zveřejněná, může být žadatel na tuto informaci odkázán.

Způsob získávání informací je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Místo a způsob podávání stížnosti, žádosti, návrhu, podnětu, či jiného dožádání: Stížnost, žádost, návrh, podnět, či jiné dožádání lze podat v kanceláři obecního úřaduv úředních hodinách, nebo prostřednictvím pošty na adresu obecního úřadu. Žádost jepodána dnem jejího doručení povinnému subjektu. Žádost musí mít veškeré náležitosti danéprávními předpisy.

Rozhodnutí lze obdržet:

Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele a to osobně nebo prostřednictvímpošty do 15 dnů od podání žádosti.

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí:

Odvolání lze podat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo prostřednictvímpošty na adresu obecního úřadu a to ve lhůtách dle §16 odstavec 1 zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím. K tomuto účelu se nepoužívá zvláštní formulář.

Postup při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání:

Postup při vyřizování je v souladu s §14 odstavec 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podání písemné informace se zpoplatňuje dle níže uvedeného sazebníku úhrad.