Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Máslojedy

Obecní úřad Máslojedy v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Máslojedy, svolaného dosavadní starostkou obce MVDr. Blankou Karešovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Máslojedy – pohostinství

Doba konání: 8. listopadu 2010 od 18:00

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Seznámení s výsledky voleb do obecního zastupitelstva

4) Volba starosty a místostarosty

a) volba starosty
b) volba místostarosty

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

7) Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V obci Máslojedy, dne 29.10.2010

MVDr. Blanka Karešová, v. r.

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Jméno a podpis:
Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis: