Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 4 - 16.6.2010

Zápis ke stažení (dokument Word)

Začátek zasedání v 19:00

Přítomni:

MVDr. Karešová Blanka
Erben Josef
Ing. Kopecký Jaroslav
Mgr. Štefan Radim
Neomluven: Ing. Hlavatý Luboš

Ověřovatelé zápisu:

p. Erben a ing. Kopecký

Hosté:

Petra Hrochová

Program jednání:

1) Žádost o audit
2) Změny v IS evidence obyvatelstva
3) Jízdní řády
4) Chodníky
5) Projektová dokumentace – rekonstrukce OU
6) Územní plán obce
7) Oprava kanálu
8) Oprava pomníku - dotace
9) Smlouva o poskytnutí daru
10) Letecké snímkování
11) Rund – změna názvu
12) Zahrada Park s.r.o.
13) počet členů zastupitelstva
 1. Žádost o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 - zastupitelstvo obce žádá Krajský úřad Královéhradeckého kraje o provedení přezkoumání hospodaření. Bez připomínek

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

 1. Změny v IS evidence obyvatelstva. Zastupitelstvo bere na vědomí

 1. Jízdní řády – zastupitelstvo bere na vědomí změnu jízdních řádů od 13. 6. 2010 do 21. 12. 2010

 1. Chodníky – zastupitelstvo projednalo stav oprav chodníku – bude provedena oprava před zahradou p. Malíře Františka (u zastávky autobusu) a u obecní vitríny. Současně s tím bude uklizen prostor zastávky, provedeny pouze drobné úpravy. Práce provede pan Malík. Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

 1. Projektová dokumentace budovy obecního úřadu – byla předána projektová dokumentace. Bez připomínek.

 1. Územní plán obce - projednání UP v obci bude dne 25. 8. 2010 v 17,00 hodin. Bez připomínek.

 1. Oprava kanálu – zastupitelstvo schvaluje opravu kanálu – protlak pod cestou – zajistí p. Erben. Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

 1. Oprava pomníku - dotace – zastupitelstvo schvaluje předloženou smlouvu o dílo a platební kalendář předložený kameníkem Lengrem. Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

 1. Smlouva o poskytnutí daru – zastupitelstvo bere na vědomí poděkování o poskytnutí finančního daru. Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

 1. Letecké snímkování – zastupitelstvo schvaluje provedení leteckého snímkování obce firmou Tomáš Hora THC za cenu 9100 Kč. Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

 1. Rund – změna názvu a sídla – zastupitelstvo vzalo na vědomí informace ke změně názvu a sídla. Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

 1. Zahrada Park s.r.o. – zastupitelstvo schvaluje vypracování nabídky na úpravu veřejných ploch před obecním úřadem ing. arch. Pavlem Doležalem

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

 1. Počet členů zastupitelstva na příští volební období - 5

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0


V Máslojedech 16.června 2010

Zapsal:

Oldřich Staněk

Ověřovatelé:

Josef Erben
Ing. Jaroslav Kopecký

MVDr. Blanka Karešová starostka obce

  Zápis ke stažení (dokument Word)