Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 3 - 5.5.2010

Zápis ke stažení (dokument Word)

Začátek zasedání v 18:30

Přítomni:

MVDr. Karešová Blanka
Erben Josef
Ing. Kopecký Jaroslav
Mgr. Štefan Radim
Neomluven: Ing. Hlavatý Luboš

Ověřovatelé zápisu:

p. Erben a ing. Kopecký

Hosté:

Petra Hrochová

Program jednání:

1) Závěrečný účet obce za rok 2009
2) Kronika obce
3) Chodníky
4) Stavební úprava budovy obecního úřadu
5) Územní plán obce
6) Volební komise
7) Dopravně inženýrské opatření
8) Laboratorní vyšetření odpadní vody
9) Nebezpečný odpad
10) Valná hromada Mikroregionu 1866
11) Spisová služba
12) Cenové nabídky na opravu střechy OÚ
13) Oprava pomníku Sv. Panenky Marie - dotace
14) Komunální odpad

 

1) Závěrečný účet obce za rok 2009 - zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy auditorů z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje za rok 2009 bez výhrad. (Ve zprávě auditu nebyly uvedeny nedostatky.) Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Kronika obce – odměna. Kronikářce byla odsouhlasena odměna 2000,- Kč netto. Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Chodníky – zastupitelstvo projednalo stav oprav chodníku. Čistící šachta přívodu vody do požární nádrže byla zprovozněna. P. Kopecký byl pověřen projednáním systému napouštění s p. Malíkem. Revitalizace vodní nádrže zabezpečit dafniemi – zabezpečí P. Kopecký. Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) Úprava budovy obecního úřadu – byly podniknuty kroky k schválení stavebního povolení – vyjádření majitelů sousedících parcel. Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

5) Územní plán obce - účast starostky a p. Kopeckého na opakovaném projednání UP obce na MMHK. Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

6) Volební komise – zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o zasedání okrskové volební komise. Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

7) Dopravně inženýrské opatření - obec musí zpracovat projekt na řešení nedodržování rychlosti v obci – starostka osloví Atelier Klazar s.r.o. Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

8) Laboratorní vyšetření odpadní vody – předložen laboratorní protokol fy EMPLA. Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

9) Nebezpečný odpad - vlastní svoz občanů 12. 6. 2010 v 10.00 - 11.00 na stanoviště u obecního úřadu. Organizaci o OÚ zabezpečí p. Kopecký. Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

10) Valná hromada Mikroregionu 1866 – zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis ze zasedání valné hromady Mikroregionu 1866. Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

11) Spisová služba – od 1. 7. 2010 bude povinné vedení spisové služby. Technologické centrum nabízí systém spisové služby s archivací dokumentů za 7500,- Kč ročně. Zastupitelstvo schvaluje uzavření „dohody o partnerství“ ve smyslu § 46 odst. 2, zák. 128/200 Sb.., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se Statutárním městem Hradec Králové k projektu Technologické centrum ORP Hradec Králové – I., II. Dle podmínek uvedených ve smlouvě. Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

12) Cenové nabídky na opravu střechy OÚ – zastupitelstvo vzalo na vědomí. Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

13) Oprava pomníku Sv. Panenky Marie – poskytnuta dotace ze SZIF, potřebné dotace zajistí Erben a Karešová, zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

14) Komunální odpad – p. Erben informoval o stavu odvozu komunálního odpadu a nutnosti opravy kontejneru na sklo. Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

15) Přístřešek k budově OÚ – p. Erben předloží návrh a rozpočet. Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

16) Vyhodnocení akce „pálení čarodějnic“ – zastupitelstvo vyhodnotilo, že akce splnila předpoklady. Bez připomínek.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

V Máslojedech 5.května 2010

Zapsal:

Oldřich Staněk

Ověřovatelé:

Josef Erben
Ing. Jaroslav Kopecký

MVDr. Blanka Karešová starostka obce

Přílohy:

  1. Žádost o uložení kroniky
  2. Pohled na rekonstrukci budovy OU
  3. Doplňující informace k ÚP
  4. Protokol o zkoušce č. 1426/10
  5. Termín na svoz nebezpečného idpadu
  6. Zápis ze zasedání valné hromady Mikroregionu
  7. Cenová nabídka střech OU – Pajank, Černý

Zápis ke stažení (dokument Word)