Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2 - 31.3.2010

Zápis ke stažení (dokument Word)

Začátek zasedání v 18:30

Přítomni:

MVDr. Karešová Blanka
Erben Josef
Ing. Kopecký Jaroslav
Omluven: Mgr. Štefan Radim – dostavil se později od bodu č. 7
Neomluven: Ing. Hlavatý Luboš

Ověřovatelé zápisu:

p. Erben a ing. Kopecký

Hosté:

Bc. Pavel Chudý

Program jednání:

1) Vyhodnocení žádosti o dotace SZIF
2) Úprava budovy obecního úřadu
3) Opakované projednání územního plánu
4) Nabídka prezentace obce
5) Zrušení trvalého pobytu
6) Smlouva o dílo – Počítačové služby
7) Poplatky za psy
8) Oznámení o změně územního plánu obce Všestary
9) Oznámení o změně územního plánu obce Sendražice
10) Projednání stavu okolo obecní nádrže
11) Zajištění odvozu dřeva
12) Chodník před č.p. 51
13) Stanovení minimálního počtu volební komise k volbám do Poslanecké sněmovny ČR.
14) Změna členů Finančního výboru

 

1) Vyhodnocení žádosti o dotace SZIF. Bc. Pavel Chudý informoval o stavu vyhodnocení žádosti o dotaci SZIF rozdělování, žádosti podané obcí:
Byla zamítnuta žádost na dotaci pro Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce reg. čís. 09/008/3211a/452/001577 úpravu zeleně, cesty a chodníky z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Byla schválena žádost na dotaci pro Obnovu pomníku Panenky Marie ve výši 242 168,- Kč. Obec se bude podílet 10% z celkových nákladů. Zastupitelstvo vzalo na vědomí. Bez připomínek.
Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Úprava budovy obecního úřadu. Úprava budovy obecního úřadu – podle předloženého návrhu rekonstrukce budovy ing. Nováka. N-PROJEKT s.r.o. předložil cenovou nabídku k objektu Stavební úpravy budovy OU na pozemku stp. 75, Máslojedy nabídková cena celkem včetně DPH činí 41040 Kč. Bez připomínek.
Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Opakované projednání územního plánu. Byla projednána účast starostky a p. Kopeckého na opakovaném projednávání územního plánu obce Máslojedy na magistrátu Hradce Králové dne 8. 4. 2010. Bez připomínek.
Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) Nabídka prezentace obce. Byla odmítnuta nabídka na prezentaci u společnosti TRASA spol. s r. o. Bez připomínek.
Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

5) Zrušení trvalého pobytu. Obecní úřad zrušil na základě vlastní žádosti trvalý pobyt p. Davidu Šejvlovi. Bez připomínek.
Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

6) Smlouva o dílo – Počítačové služby Ing. Zdeněk Hrubý a Ing. Petr Koza. Zastupitelstvo odsouhlasilo služby podle Smlouvy o dílo. Bez připomínek.
Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

7) Poplatky za psy se budou vybírat v budově obecního úřadu ve dnech 14. 4. a 21. 4. 2010. Bez připomínek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

8) Oznámení o změně územního plánu obce Všestary. Bez připomínek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

9) Oznámení o změně územního plánu obce Sendražice. Bez připomínek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

10) Projednání stavu okolo obecní nádrže – bylo odloženo z důvodu neúčasti pozvané pí Brejlové. P. Erben pozve pí Brejlovou na příští zasedání zastupitelstva. Bez připomínek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

11) Zajištění odvozu dřeva – zastupitelstvo navrhlo uskladnit dřevo. Větve a křoví odvézt na sportovní hřiště. P. Štefan projedná zabezpečení se SDH Máslojedy. Bez připomínek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

12) Chodník před č.p. 51- Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídky na provedení, schválilo nabídku p. Malíka Františka, Máslojedy č. 8 v celkové výši 45974 Kč. Bez připomínek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

13) Stanovení minimálního počtu členů volební komise k volbám do Poslanecké sněmovny ČR. P. Erben předložil minimální počet členů volební komise k volbám do Poslanecké sněmovny ČR – 4 členové – Erben Josef, Brožová Věra; Heger Zuzana, Válková Věra. Bez připomínek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

14) Z Finančního výboru je odvolána paní Lucie Nováková; jmenován je pan Miloš Tomáš. Bez připomínek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

V Máslojedech 31. března 2010

Zapsal:

Oldřich Staněk

Ověřovatelé:

Josef Erben
Ing. Jaroslav Kopecký

MVDr. Blanka Karešová starostka obce

Přílohy:
1)Oznámení o zamítnutí žádosti
2)Návrh ing. Nováka na úpravu budovy OÚ, cenová nabídka
3)Oznámení o opakovaném projednání územního plánu
4)E-mail nabídka spol. TRASA
5)Smlouva o dílu – Počítačové služby Ing. Zdeněk Hrubý a Ing. Petr Koza
6)Oznámení o změně územního plánu obce Všestary
7)Oznámení o změně územního plánu obce Sendražice
8)Cenová nabídka na opravu chodníku – Malík František

Zápis ke stažení (dokument Word)