Oznámení o době a místě konání voleby prezidenta České republiky

Starostka obce Máslojedy podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

o z n a m u j e:

Volba prezidenta České republiky se uskuteční:

  • v pátek 11. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • v sobotu dne 12. ledna 2013 od 08:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb prezidenta republiky je:

  • volební okrsek č. 1, v budově Obecního úřadu, Máslojedy 33.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem) nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb prezidenta republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.

Podle § 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta ČR a o změně některých zákonů je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu hlasů voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. Podle § 56 odst. 1 citovaného zákona v případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů ke zvolení podle § 54, zajistí MV, aby se II. kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů. O případném konání II. kola budou voliči po skončení I. kola informování zveřejněním na úřední desce OÚ.

V Máslojedech dne 15.11. 2012 Blanka Karešová – starostka obce