Veřejná vyhláška: Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ


Obec Benátky, IČ 00653306, 503 03 Benátky, kterou zastupuje OHGS s.r.o., IČ 45536899, 17. listopadu 1020, 560 02 Ústí nad Orlicí
(dále jen "žadatel") podal dne 5.9.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Přívodní a rozváděcí vodovodní řady v obci Benátky a Máslojedy
na pozemcích st. p. 11/1, 15, 16, 29, 31, 39, parc. č. 3/3, 3/4, 3/5, 11/4, 16, 17/1, 17/

bližší informace v přiloženém dokumentu