Veřejná vyhláška - Územní plán Máslojedy

Vyhláška ke stažení (dokument Word)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zastupitelstvo obce Máslojedy, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: správní řád), na svém zasedání dne 8. září 2010

vydává

ÚZEMNÍ PLÁN MÁSLOJEDY

I. Územní plán Máslojedy se skládá z textové a grafické části:

Obsah textové části územního plánu:

1.1 Vymezení zastavěného území
1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot
1.3 Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
1.4 Koncepce veřejné infrastruktury, podmínky pro její umísťování
1.5 Koncepce uspořádání krajiny
1.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
1.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,
1.8 Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
1.9 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
1.10 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
1.11 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, zadání regulačního plánu
1.12 Stanovení pořadí změn v území /etapizace/
1.13 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
1.14 Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení
1.15 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Obsah grafické části územního plánu:

I.2.A Výkres základního členění území 1 : 5 000
I.2.B Hlavní výkres – urbanistická koncepce  1 : 5 000
I.2.C Hlavní výkres – technická infrastruktura 1 : 5 000
I.2.D Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

II. Odůvodnění Územního plánu Máslojedy se skládá z textové a grafické části:

Obsah textové části odůvodnění územního plánu:

1.0 Postup při pořízení územního plánu
1.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
1.2 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
1.3 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
1.4 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů
1.5 Údaje o splnění zadání územního plánu
1.6 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
1.7 Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
1.8 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
1.9 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
1.10 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
1.11 Vyhodnocení připomínek

Obsah grafické části odůvodnění územního plánu:

II.2.A Koordinační výkres 1 : 5 000
II.2.B Výkres širších vztahů 1 : 50 000
II.2.C Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000

III. Poučení:

Proti Územnímu plánu Máslojedy, vydaném formou opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabude účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, po tuto dobu je v úplné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Máslojedy, na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové a na webových stránkách www.hradeckralove.org .

Územní plán Máslojedy bude po nabytí účinnosti uložen na Obecním úřadě Máslojedy, na Magistrátu města Hradec Králové (úřad územního plánování a stavební úřad), na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje a na webových stránkách www.hradeckralove.org a www.maslojedy.cz

Podle tohoto opatření obecné povahy se postupuje při rozhodování v území podle stavebního zákona a dalších právních předpisů.

 

Josef Erben
místostarosta obce

MVDr. Blanka Karešová
starostka obce

Vyvěšeno dne: 8. 9. 2010
Sejmuto dne: