Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu

V e ř e j n á  v y h l á š k a

opatření obecné povahy

Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích dle § 77 odst. (1) písmeno (c), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád,

vydává

opatření obecné povahy

spočívající ve

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Máslojedy

Vyvěšeno dne: 16.5.2011
Sejmuto dne: 27.5.2011

podrobnosti v přílohách...