Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 1 - 1.3.2010

Zápis ke stažení (dokument Word)

Začátek zasedání v 18:30

Přítomni:

MVDr. Karešová Blanka
Erben Josef
Ing. Kopecký Jaroslav
Mgr. Štefan Radim
Neomluven: Ing. Hlavatý Luboš

Ověřovatelé zápisu:

p. Erben a ing. Kopecký

Hosté:

ing. Vladimír Dušek
Lucie Nováková

Program jednání:

1) Návrh územního plánu
2) Sponzorský dar
3) Úprava budovy obecního úřadu
4) Finanční audit krajského úřadu za rok 2009
5) Kácení stromů u požární nádrže
6) MDŽ
7) Změna účetní a člena ve finančním výboru
8) Návrh rozpočtového výhledu
9) Místní úprava dopravního značení
10) Jízdní řád autobusové dopravy
11) Zajištění volební komise
12) Nákup materiálu
13) Smlouva o zřízení věcného břemene

1) Návrh územního plánu obce - Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem územního plánu. Přednesl ing. Hanuš. Bez připomínek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Sponzorský dar - Obec Máslojedy poskytne sponzorský dar ve výši 6.000,- Kč firmě PEKAŘSTVÍ BOHEMIA s.r.o. na základě smlouvy o poskytnutí sponzorského daru. Přednesla starostka. Bez připomínek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Úprava budovy obecního úřadu – Podle předloženého návrhu rekonstrukce budovy ing. Nováka. Bez připomínek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) Finanční audit krajského úřadu – dle vyjádření auditorek bylo shledáno, že vedení účetnictví a hospodaření obce je vedeno bez závad. Zastupitelstvo odsouhlasilo odměnu účetní za bezchybné vedení účetnictví obce ve výši 12.000,- Kč a jako změnu do rozpočtu. Bez připomínek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

5) Kácení stromů u požární nádrže – zastupitelstvu odsouhlasilo pokácení stromů u požární nádrže dle návrhu. Bez připomínek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

6) MDŽ – starostka přednesla návrh programu MDŽ v obci dne 13. 3. 2010. Bez připomínek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

7) Změna účetní a člena ve finančním výboru – dnem 1. 3. 2010S přebírá funkci účetní sl. Petra Hrochová a ve funkci člena finančního výboru ji nahradí pí Nováková. Bez připomínek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

8) Návrh rozpočtového výhledu – finanční výbor předloží návrh rozpočtového výhledu a rozpočtových změn do 31. 3. 2010. Bez připomínek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

9) Místní úprava dopravního značení – projedná p. Erben se starostkou Čistěvsi pí Ludvovou do 31. 3. 2010. Bez připomínek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

10) Jízdní řád autobusové dopravy – předložen návrh jízdního řádu autobusové dopravy. Bez připomínek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

11) Zajištění volební komise – p. Erben předloží návrh volební komise do 31. 3. 2010. Bez připomínek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

12) Obec nakoupila nábytek (25 židlí, kovová skříň) do budovy obecního úřadu dle zaúčtované faktury. Změna v rozpočtu. Bez připomínek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

13) Obec schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/551-2/2009. Bez připomínek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

V Máslojedech 10. března 2010

Zapsal:

Oldřich Staněk

Ověřovatelé:

Josef Erben
Ing. Jaroslav Kopecký

MVDr. Blanka Karešová starostka obce

Přílohy:
1)Návrh územního plánu
2)Žádost firmy Pekařství Bohemia
3)Návrh ing. Nováka na úpravu budovy OÚ
4)Kácení stromů nákres
5)Místní úprava – souhlas s dopravním značením
6)Návrhy jízdních řádů
7) Faktura za nábytek je uložena v účetnictví
8)Smlouva o zřízení věcného břemene

Zápis ke stažení (dokument Word)