Veřejná vyhláška: Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ


Obec Máslojedy, IČ 44444419, Máslojedy 33, 503 03 Máslojedy, kterou zastupuje IKKO Hradec Králové, s.r.o., IČ 27482782, třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
(dále jen "žadatel") podal dne 12.11.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Stavba gravitační kanalizace - stoka C3 a C4 v obci Máslojedy

na pozemcích st. p. 78, 79 a parc. č. 433, 436, 462/1 v katastrálním území Máslojedy. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

bližší informace v přiloženém dokumentu